(změnit) Lokalita: Zadejte adresu, ať to máte do půjčovny blízko

Vzdálenost: Neomezeně

HAPPY SPORT Řepy Zelený partner
Plzeňská 435/338, 16300 Praha 6

Kontakt

Telefon
774 764 934
E-mail
WWW
www.happysport.cz
27481310
DIČ
CZ27481310

Půjčte si lyže, snowboardy, běžky a další lyžařské vybavení. Na víkend, na týden, nebo na celý rok.

Jezděte každý rok na aktuálních modelech. Vyzkoušejte během sezóny několikery lyže a najděte si ty, které vám sednou.

Využijte komfort půjčených lyží. Lyže vám půjčíme nabroušené a navoskované. Ušetříte za servis vašich vlastních lyží.

Na zimní vybavení se specializujeme už víc než 20 let. Chybu s námi neuděláte.

Z čeho můžete v našich půjčovnách vybírat:
sjezdové lyže (pro dospělé i pro děti)
sjezdové boty
hole
snowboardy
snowboardové boty
běžky
běžecké boty
běžecké hole
helmy (k dětskému ski kompletu helma zdarma)
lyžařské brýle
obaly na lyže
ski boxy na auta

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu sportovního vybavení

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek pronájmu sportovního vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu sportovního vybavení, uzavřené mezi společností HAPPY SKI SPORT s.r.o. se sídlem Praha 6, Bubeneč, Národní obrany 715/16, PSČ 160 00,
IČ: 27481310 (dále jen jako „pronajímatel“) a nájemcem, identifikovaným v záhlaví Smlouvy o pronájmu sportovního vybavení (dále jen jako „nájemní smlouva“).

1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté vybavení je způsobilé k obvyklému užívání.

2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v nájemní smlouvě. Pokud nájemce nevrátí vybavení pronajímateli v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je vybavení přenecháno do nájmu, smluvní strany se dohodly, že se v takovém případě doba trvání nájemní smlouvy mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv nájemní smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Nájemní smlouva končí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení vybavení pronajímateli. Nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši za každý další den trvání nájmu až do dne vrácení vybavení pronajímateli včetně. Pokud nájemce vrátí vybavení před skončením sjednané doby nájmu, nebude mu již uhrazené nájemné vráceno. Nájemce je povinen vrátit vybavení v provozovně pronajímatele, uvedené v záhlaví nájemní smlouvy.

3. Za pronájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Za den, v němž bylo vybavení předáno nájemci, a za den, v němž nájemce vybavení vrátí pronajímateli (pokud tak učiní do 14.00 hod.), se nájemné neúčtuje. Celkové nájemné, uvedené v nájemní smlouvě, uhradí nájemce pronajímateli předem při uzavření nájemní smlouvy.

4. Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele zálohu ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření této smlouvy. Pronajímatel tuto zálohu nájemci vrátí, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy.

5. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno.

6. Nájemce je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.

7. Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívat nezletilá osoba, pro níž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.

8. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatém vybavení. Nájemce může u pronajímatele vybavení pojistit proti jeho neúmyslnému poškození. Pokud je toto pojistné smluvními stranami sjednáno, hradí nájemce pojistné dle ceníku pronajímatele, platného ke dni uzavření této smlouvy, spolu s nájemným. Nájemce bere na vědomí, že se shora uvedené pojistné nevztahuje na případy ztráty či odcizení pronajatého vybavení či na jeho poškození způsobené nesprávným užíváním pronajatého vybavení (např. jízda po nedostatečně vysněženém terénu či po terénu ošetřeném štěrkovým či jiným posypem). Pokud nájemce pronajaté vybavení ztratí nebo je mu odcizeno, je povinen uhradit pronajímateli hodnotu vybavení, uvedenou v nájemní smlouvě.

9. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště či sídla společnosti, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.

10. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny či úpravy.

11. Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.

12. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.

13. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:
a) převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání;
b) je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce;
c) je si vědom, že bezpečnostní vázání lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu však zcela zabránit;
d) je si vědom, že pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží podle údajů o výšce, hmotnosti, věku, délce podešve boty a lyžařských schopnostech uživatele lyží, které pronajímateli sdělil nájemce, a že případné sdělení nepravdivých údajů může negativně ovlivnit správné fungování bezpečnostního vázání;
e) je si vědom, že pokud v době trvání nájemní smlouvy dojde ke změně skutečností, podle nichž pronajímatel seřídil bezpečnostní vázání vypůjčených lyží (pokud u uživatele lyží dojde ke změně výšky, hmotnosti, věku, délky podešve lyžařské boty, lyžařských schopností), je pro správné fungování bezpečnostního vázání nezbytné jeho nové seřízení podle aktuálních parametrů;
f) uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní obchodní a marketingové účely;
g) veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;
h) převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu sportovního vybavení jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

14. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou a těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

V Praze dne 1.9.2014 HAPPY SKI SPORT s.r.o.

ZÁŘÍ – ÚNOR:
po-pá: 11.00 - 19.30
so-ne: 10.00 - 18.30

BŘEZEN:
po-pá: 11.00 - 19.00
so: 10.00 - 17.00

DUBEN:
po-pá: 12.00 - 18.00

KVĚTEN – SRPEN:
zavřeno

načítá se ...
nebyla nalezena žádná adresa

Nabízené produkty

Standard sjezdové lyže

Sjezdové lyže

Kategorie pro začátečníky až středně pokročilé.
V ceně půjčovného je zahrnuto seřízení lyžařského vázání váhovou metodou dle tabulek mezinárodní normy ISO 11088 bez potvrzení. Seřízení vázání s potvrzením provádíme na elektronickém seřizovacím stroji a účtujeme jej podle platného ceníku servisních prací.

149 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

VIP sjezdové lyže

Sjezdové lyže

Top modely pro náročné lyžaře a experty.
V ceně půjčovného je zahrnuto seřízení lyžařského vázání váhovou metodou dle tabulek mezinárodní normy ISO 11088 bez potvrzení. Seřízení vázání s potvrzením provádíme na elektronickém seřizovacím stroji a účtujeme jej podle platného ceníku servisních prací.

289 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

TOP sjezdové lyže

Sjezdové lyže

Kategorie pro sportovní lyžaře až experty.
V ceně půjčovného je zahrnuto seřízení lyžařského vázání váhovou metodou dle tabulek mezinárodní normy ISO 11088 bez potvrzení. Seřízení vázání s potvrzením provádíme na elektronickém seřizovacím stroji a účtujeme jej podle platného ceníku servisních prací.

199 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

TOP sjezdové lyže komplet

Sjezdové lyže

Kategorie pro sportovní lyžaře až experty.
V ceně půjčovného je zahrnuto seřízení lyžařského vázání váhovou metodou dle tabulek mezinárodní normy ISO 11088 bez potvrzení. Seřízení vázání s potvrzením provádíme na elektronickém seřizovacím stroji a účtujeme jej podle platného ceníku servisních prací.

249 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

Standard sjezdové lyže pro děti a juniory

Sjezdové lyže pro děti a juniory

Bambino lyže (70 cm - 99 cm) NOVINKA !
V ceně půjčovného je zahrnuto seřízení lyžařského vázání váhovou metodou dle tabulek mezinárodní normy ISO 11088 bez potvrzení. Seřízení vázání s potvrzením provádíme na elektronickém seřizovacím stroji a účtujeme jej podle platného ceníku servisních prací.

69 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

Standard sjezdové lyže pro děti a juniory

Sjezdové lyže pro děti a juniory

Dětské lyže (od 100 cm do 129 cm)
V ceně půjčovného je zahrnuto seřízení lyžařského vázání váhovou metodou dle tabulek mezinárodní normy ISO 11088 bez potvrzení. Seřízení vázání s potvrzením provádíme na elektronickém seřizovacím stroji a účtujeme jej podle platného ceníku servisních prací.

99 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

Standard sjezdové lyže pro děti a juniory

Sjezdové lyže pro děti a juniory

Juniorské lyže (od 130 cm).
V ceně půjčovného je zahrnuto seřízení lyžařského vázání váhovou metodou dle tabulek mezinárodní normy ISO 11088 bez potvrzení. Seřízení vázání s potvrzením provádíme na elektronickém seřizovacím stroji a účtujeme jej podle platného ceníku servisních prací.

119 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

Standard sjezdové lyže komplet

Sjezdové lyže

Kategorie pro začátečníky až středně pokročilé.
V ceně půjčovného je zahrnuto seřízení lyžařského vázání váhovou metodou dle tabulek mezinárodní normy ISO 11088 bez potvrzení. Seřízení vázání s potvrzením provádíme na elektronickém seřizovacím stroji a účtujeme jej podle platného ceníku servisních prací.

199 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

VIP sjezdové lyže komplet

Sjezdové lyže

Top modely pro náročné lyžaře a experty.
V ceně půjčovného je zahrnuto seřízení lyžařského vázání váhovou metodou dle tabulek mezinárodní normy ISO 11088 bez potvrzení. Seřízení vázání s potvrzením provádíme na elektronickém seřizovacím stroji a účtujeme jej podle platného ceníku servisních prací.

339 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

Vak na lyže

Lyžařské vaky

Vak na lyže 160 - 180 cm

10 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

Vak na lyže

Lyžařské vaky

Vak na lyže junior 130 - 150 cm

10 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

Vak na snowboard

Lyžařské vaky

10 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

Lyžařské boty

Lyžařské boty sjezdové

50 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

Boty na snowboard

Boty na snowboard

50 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %

Helmy na snowboard

Helmy na snowboard

40 Kč

Cena za 1 den s DPH

VRÁTÍME VÁM 5 %